Return to Website

karnATik message board

Looking for lyrics, songs, meanings? Want to discuss ragas, concerts, singers? Post here and let your views be known!

karnATik message board
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Anyone have the lyrics for songs:"Madhura Madhura Venu Geetham" and "Giridhara Gopala"

madhura madhura. rAgA: aThANA. Adi tALA.

P: madhura madhura vENugIta mOhA madana kusuma sukumAra dEhA

A: mrdutara pallava patakara yugavara mudita manOhara mOhana giridhara
jaNuta shAstaNaku jEku tatarisA tattit taLAngu takajham takadhit-taLAngu
taka jham takatika taLAngu takajham

C1: bahu vidha kaLabha kastUri tilaka gandham sugandham samamsamAgama
guhuguhu itividha kOkila kalarava kUjita brndAvana sadanA

2: mAhEndra nIla dyuti kOmalAnga mrdu mandahAsa vadanA
kunda vrnda makaranda bindu samabrndahAra taraNa
candra sUrya nayanA nAgEndra shayana ramaN rimArisa taNam takiTa
sarimapari tattit taLAngu taLAngu takajham takatika taLAngu takajhamgiridhara gOpAlA. rAgA: mOhana. Adi tALA. Composer: S.V.Venkataraman.

P: giridhara gOpAlA bAlA
A: shyAmala sharIra kaustubha hAra pItAmbaradhara prabhO murArE
C1: nanda sukumAra manamOhanAkAra brndAvanacara tulasIhAra
2: giridhara gOpAlA kamsa vidAra mIrA mAnasa sarO vihAra

Thanks for the lyrics of :"Madhura Madhura Venu Geetham" and "Giridhara Gopala"

Thank You very much Lakshman !!!

Re: Anyone have the lyrics for songs:"Madhura Madhura Venu Geetham" and "Giridhara Gopala"

MADHURA MADHURA VENU GEETHA MOHA
MADHANA KUSUMA SUKUMARA DEHA (MADHURA)

MRUTHU THARA PALLAVA PADHA KARA YUGAVARA
MUDHITHA MANOHARA MOHANA GIRIDHARA

JANUTHA SASA THANAKU JEYU THADHARIS SA
THATHI THALANKU THAGAJAM THAGADITH THALANGU THAGAJAM
THAGADIKA THALANGU THAGAJAM

MADHYAMA KALAM

BAHUVIDHA KALABA KASTHURI THILAGA GANDHAM
SUGANDHAM SAMAM SAMAGAMA
KUHU KUHU IHIVITHA KOKHILA KALARAVA
KHOOJITHA BRINDAVANA SADANA
NAGENDRA NEELA MRUTHU KOMALANGA MRUTHU
MANDHAHASA VADHANA
KUNDHA BRINDHA MAKARANDHA BINDHU SAMA
BRINDHA HARA VADANA
CHANDRA SURYA NAYANA
NAGENDRA SAYANA RAMANA

RIMARI SADANAM THAKITA SARI MA PA NI

THATHI THALANKU THAGAJAM THAGADITH THALANGU THAGAJAM
THAGADIKA THALANGU THAGAJAM

(MADHURA)

Re: Re: Anyone have the lyrics for songs:"Madhura Madhura Venu Geetham" and "Giridhara Gopala"

CAN ANYONE GIVE THE ENGLISH MEANING OF THIS TELGU SONG madhura madhura venu geetham...THANKS A LOT!!